กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมการพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ หอประชุม 1 และ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละคณะที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะของการเป็นวิศวกรสังคม และเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรเครือข่ายราชภัฏ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 6 วัน คือในวันที่ 7, 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยในวันที่ 7 มกราคม 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วันที่ 14 และ 15 มกราคม 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วันที่ 21 มกราคม 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และวันที่ 22 มกราคม 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ