คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ