สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการดนตรีร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดนตรีร่วมสมัยในการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมที่แตกต่างกัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติทางด้านดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และเพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สืบทอดทางด้านดนตรีให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลาน โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก สมนึก แสงอรุณ คณะทำงานดนตรีมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก และหัวหน้าวงดนตรีโจงกระเบน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี

กิจกรรมอื่นๆ