นายกสภา มรท. ร่วมประชุมหารือการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก เพื่อหารือร่วมกันในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจที่ได้วางไว้

กิจกรรมอื่นๆ