การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติแก้ไขผลการเรียน / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / การพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ