การประชุม คกก.คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ประจำปี 2565

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประจำปี 2565 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมกัลยาราชไมตรี ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 1 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประจำปี 2565 ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

กิจกรรมอื่นๆ