มรภ.เทพสตรี จัดประกวดดาว - เดือน ดาวประกายฟ้า TRU AMBASSADOR 2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว - เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU AMBASSADOR 2022) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความกล้าแสดงออก และเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, อ.สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ยุทธนา ชัยเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.โสพิศ คำนวนชัย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ , อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับการผลการประกวด รางวัล TRU AMBASSADOR 2022 (ฑูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ใหญ่โต นักศึกษาคณะครุศาสตร์ / รางวัล Mr. TRU AMBASSADOR 2022 (เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายภูวนาท เหนี่ยงจิตร์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / รางวัล Miss TRU AMBASSADOR 2022 (ดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ น.ส.กัญญารัตน์ จิตรีพิทย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัล Miss Trans TRU AMBASSADOR 2022 (ดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายชาคริต เสนาไทย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ