มรภ.เทพสตรี ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ามอบน้ำดื่ม TRU จำนวน 200 แพ็ค มูลค่า 8,400 บาท ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ยากไร้เดือดร้อนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในกิจกรรมรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมอื่นๆ