การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/66

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขอค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ต่อสภาวิชาการ / การพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 6 เดือน

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อิษฏ์ รานอก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจกรรมอื่นๆ