คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจแปลงตามมาตรฐานแปลงเกษตรอินทร์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจแปลงตามมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลพบุรี ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดลพบุรี และเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอในจังหวัดลพบุรีได้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการเพิ่มพูนทักษะของการเป็นผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย โมกสกุล ประธานคณะทำงานกลั่นกรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ