การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการเปิดบ้าน ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดบ้าน (เทพสตรี 66) ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสถานที่เปิดงานและรูปแบบพิธีเปิด / การพิจารณาการเตรียมการจัดงานเปิดบ้านของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ