การประชุม คกก.ควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ