การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ / การพิจารณาขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ