อธิการบดี มรภ.เทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จ.ลพบุรี ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566


โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเรื่องโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาเรื่องการขอเปิดหลักสูตร ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 / การพิจารณาเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 / การพิจารณาเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบ Thai QM (ระบบการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน) / การพิจารณาเรื่องการสำรวจข้อมูลหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กิจกรรมอื่นๆ