มรท. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หนองช้างนอน) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางสำหรับการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นำไปสู่กระบวนการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับกิจกรรมตลอดการสัมมนาประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และบุคลากรจากกองนโยบายแผน สำนักงานอธิการบดี / การสัมมนาในประเด็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565 ในส่วนของการกำหนดค่านิยม (Core Value) และตัวชี้วัดค่านิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงการกำหนดสมรรถนะของผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้นำการสัมมนาด้วย

กิจกรรมอื่นๆ