วจก. จัดสัมภาษณ์ นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นตัวแทนคณะในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 2 คน

สำหรับผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ น.ส.อริสา พิมพ์สอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยนักศึกษาจะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ