ศูนย์ภาษาจัดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในทักษะต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2566 โดยในวันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นการประกวดแข่งขันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ, การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการแข่งขัน J-Quiz หรือการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

และในวันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นการประกวดแข่งขันในระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดสุนทรพจน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวภาษาอังกฤษ และการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

กิจกรรมอื่นๆ