มรท. ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ดร.เจตนิพิฐ กันฉาย นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ซึ่งการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ รอบเมืองลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ