สบท. จัดอบรมการจัดทำโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลัง เพื่อการพลิกโฉม มรท.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลัง เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดย สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนัก และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการปรับโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนเพื่อจัดเตรียมการปรับโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อจัดเตรียมการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณโอภาส เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ