การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเรื่องเสนอจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / การพิจารณาเรื่องเสนอจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ