วจก. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 200 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการ กิจกรรมนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ หัวหน้าวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ