การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 1/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาร่างกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี / การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย / การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) วิชาเอกการจัดการ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

กิจกรรมอื่นๆ