วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/65

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่ต้องนำมาพัฒนาตนเองในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ และการบรรยายเรื่องคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดย อ.ดร.อุษณี จิตติมณี

กิจกรรมอื่นๆ