รร.สาธิต มรท.รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว เป็นจำนวน 360 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 300 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน

กิจกรรมอื่นๆ