การอบรมพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 105 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 มกราคม 2566 และ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ