คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิศวกรสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐนันท์ นันต๊ะวงค์ บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และ คุณมะลิวัลย์ จำปาขาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม

กิจกรรมอื่นๆ