คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมการพัฒนาสื่อและออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากพลาสติกเหลือใช้

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการพัฒนาสื่อและออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากพลาสติกเหลือใช้ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการต่อยอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาในการเผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนวัฒน์ เจริญษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อ.ธานินทร์ อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2566 โดยในวันที่ 21 มกราคม 2566 เป็นการอบรมในหัวข้อ STEM ศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนในวันที่ 22 มกราคม 2566 เป็นการอบรมในหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้ในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้ในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ