มรท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน ได้ทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย แผนพัฒนากายภาพ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อวางระบบ และกลไกการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 24 มกราคม 2566 ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยในวันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นการพิจารณาการจัดทำโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การพิจารณาแบบข้อตกลง และระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนในวันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ