คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการฝึกฝน และเพื่อให้จัดฝึกอบรม ทดสอบ และประเมินสมรรถนะรายชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ