คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุม คกก.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/66

คุณรุ่งทิพย์ คงมานะ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินการจัดทำผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ)

กิจกรรมอื่นๆ