งาน TRU Open House ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 (TRU Open House) ซึ่งทั้ง 6 คณะ 3 สถาบัน สำนัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม 9 หน่วยงาน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดประสบการณ์ทางการศึกษา และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาและเทียบเท่าจากพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสมัครและการจัดสวัสดิการนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในอนาคต

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแข่งขัน การออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานนักศึกษาและอาจารย์ การอบรม การบรรยาย การสัมมนา การออกร้านจำหน่ายสินค้า และพิธีไหว้ครูดนตรี

กิจกรรมอื่นๆ