การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/66

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2568 / การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ