การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/66

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาแบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566

กิจกรรมอื่นๆ