กองพัฒนานักศึกษาจัดบรรยายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบสำหรับเยาวชนในยุค 4.0 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตสำนึก ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประพฤติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพรวัลย์ วรรณบุตร อดีตพระมหาไพรวัลย์ หรือ คุณแพรรี่ ครีเอเตอร์ หรือผู้สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักเขียน และนักแสดง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ