มรท. จัดประชุมผู้บริหารและครูเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารและครูเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้บริหารและครูเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 144 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ และเพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทางการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรประจำกลุ่ม

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุม ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการดำเนินการในปีที่ผ่านมา และร่วมนำเสนอความต้องการการยกระดับการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ