วจก.จัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/65

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 40 คน จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 4 ปี เทียบโอน ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ