พลเอกดาว์พงษ์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยนับตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทของมหาวิทยาลัย จำนวน 338 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประเมินการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามบริบทภูมิสังคมของชุมชน เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เติบโตเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ด้วยทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

จากนั้นในช่วงบ่ายได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสร้างจิตสาธารณะ ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำตาลตลอดโซ่อุปทาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วยหอมคาเวนดิช โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการปลาส้ม ขนมกง และดินเพาะปลูกเสริมธาตุอาหารแก่พืช

กิจกรรมอื่นๆ