มรท. จัดสัมมนาเชิงวิชาการการประเมินการสอนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอนฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประเมินการสอนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอน ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ.2565 ในรูปแบบการสัมมนาระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 100 คน ได้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินผลการสอน ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และหลักการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ