การประชุม คกก.ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 จะมีการจัดงานในวันที่ 16 และ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ