สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดสอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.วันดี เภาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2 สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเลือกเสรีปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจฝึกทักษะด้านการขับร้องเพลงได้มีการพัฒนาทักษะด้านการขับร้องให้ดียิ่งขึ้น โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนในรายวิชานี้จะต้องทำการสอบปฏิบัติขับร้องเพลงต่อหน้าสาธารณชน และเพลงที่นำมาขับร้องสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เพลงไทยหรือเพลงสากลในการสอบปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ