คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม คกก.วิชาการ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ขาดสอบ (X) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาคำร้องเลื่อนสอบ - ขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 / การพิจารณาสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ