มรท. ร่วมกับ จ.ลพบุรี จัดเสวนาวิชาการเล่าเรื่องผ่านเหรียญ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการเล่าเรื่องผ่านเหรียญ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนงาน สำหรับการเสวนาวิชาการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้รับทราบเรื่องราว โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.นิรันดร วิศิษฎ์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย, คุณศราวุฒิ วรพัทธทวีโชติ นายกสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย, คุณธงชัย ลิขิตสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย, คุณชาตินันท์ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบเขียนแบบ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์, คุณสุริยา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และ คุณปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมตลอดการเสวนา ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) : ข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีและลักษณะทางสถาปัตยกรรม โดย คุณสุริยา สุดสวาท และ คุณปัณรสี รักษา / การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับเงินพดด้วงและเหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่สร้างโดยโรงกษาปณ์ โดย คุณชาตินันท์ จิวาลักษณ์ / การเสวนาเรื่อง ภาพเก่าเมืองลพบุรี และอยุธยา, ประวัติเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน), การเดินทางไปฝรั่งเศสของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน), เหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ไทย ฝรั่งเศส ในยุคต่อมา และเหรียญเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) แบบต่าง ๆ  โดย คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, ร.อ.นิรันดร วิศิษฎ์สิน และ คุณศราวุฒิ วรพัทธทวีโชติ / เกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์ โดย คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

กิจกรรมอื่นๆ