คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาให้มีความเข้มเข็งและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ