การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 คน / การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ