ปชส. และ ทนอ. ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จ.สุพรรณบุรี พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณประเสริฐ บัวคลี่ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิษฏ์ รานอก, อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ อ.สถิตย์พร เกตุสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรณบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ