มนส.ประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก มีความรักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจในคณะ สาขาวิชา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสาร และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ชูพล ทรายทอง อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้, อ.วรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร และ อ.อนุพงษ์ ยินดีรมย์ อาจารย์โรงเรียนโคกตูมวิทยา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับเพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วยเพลงบังคับ ได้แก่ เพลงมาร์ชมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพลงประจำสาขาวิชา และเพลงเลือก 1 เพลง

สำหรับผลการประกวดร้องเพลงหมู่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ