งานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการซึ่งกันและกัน และเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน

กิจกรรมอื่นๆ