กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้อาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีการนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้ โดยได้รับเกียรติจาก ทีม Coach The Real Trainer วิศวกรสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ