การประชุม คกก.ดำเนินการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/66

ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม ประธานกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบยอดเงินสุทธิของบัญชีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอื่นๆ