การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/66

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มทำเนียบเพชรเทพสตรี / การพิจารณากำหนดการวันราชภัฏ / การพิจารณารางวัลเพื่อมอบให้เพชรเทพสตรี ประเภทบุคคลที่มีคุณูปการและหรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย / การพิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื่อรับรางวัลเพชรเทพสตรี / การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพชรเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ